Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาค 1/2562


การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาค 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2562
มีขั้นตอนดังนี้
1 นิสิตเขียนคำร้องทั่วไป เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และคณบดีอนุมัติ นำคำร้องมายื่นขอ ทบ.5 ที่งานทะเบียนนิสิตฯ มีค่าปรับวันละ 30 บาท (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2 ซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามจำนวนที่ปรากฏใน ทบ.5 และเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิตหลังแคชเชียร์เช็ค
3 นำทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปยื่นชำระที่ส่วนการคลัง

นิสิตที่ยังไม่พร้อมจ่าย ขอให้นิสิตดำเนินการทำคำร้องไว้ก่อนได้เลย พร้อมจ่ายเมื่อไหร่ภายในวันที่ 4 ตุลาคม ถือคำร้องที่คณบดีอนุมัติแล้วมาติดต่อที่งานทะเบียนนิสิตฯ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร 0 2649 5720
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2562  ถึง   4 ตุลาคม 2562
Level2