Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ


สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 แด่นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ภายใต้ชื่อกิจกรรมงาน วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีของส่วนงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

3 ก.ย. 62

11:30-
15:00

พิเศษ: กิจกรรมงาน วันวานที่ร่วมสร้าง สู่เส้นทางที่ภาคภูมิ
ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 17978

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 สิงหาคม 2562  ถึง   3 กันยายน 2562
Level2