Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการ


ด้วยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และการสร้างเสริมทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

15 ส.ค. 62

ทั้งวัน

สัมมนา: โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และการสร้างเสริมทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 0951699146
16 ส.ค. 62

ทั้งวัน

สัมมนา: โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และการสร้างเสริมทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 0951699146


หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
E-mail ผู้ส่งข่าว panumasp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 สิงหาคม 2562  ถึง   19 สิงหาคม 2562
Level2