Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง


คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยสามารถเลือกหัวข้ออบรมที่ท่านสนใจดังนี้ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

1. การนวดและกดจุดคลายเคลียด คอ บ่า ไหล่
- วิทยากรโดย ผศ.ดร. รัตติยา จินเดหวา
- วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. หลับง่าย ตื่นสบาย คลายปวดเมื่อย
- วิทยากรโดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
- วันที่ 28 สิงหาคม 2562

3. การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อหลัง สะโพก
- วิทยากรโดย อ.วาสนา เตโชวาณิชย์
- วันที่ 12 กันยายน 2562

4. การบาดเจ็บทางการกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
- วิทยากรโดย อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย
- วันที่ 24 กันยายน 2562

*** ลงทะเบียนได้ที่***
https://forms.gle/DpiXBo62eBViPVH3A

หากลงทะเบียนแล้ว ทางคลินิกจะติดต่อกลับไปก่อนวันจัดอบรมอีกครั้ง
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 สิงหาคม 2562  ถึง   24 กันยายน 2562
Level2