Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศข่าวการสอบ SWU-SET เพื่อยื่นงดเว้นการเรียนวิชา SWU121 - SWU122 (วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป) ปีการศึกษา 2562


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชา SWU121-SWU122 (วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป) ปีการศึกษา 2562
1. เปิดเทอม 13 สิงหาคม 62
2. สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 13 กันยายน 62
(กรณียื่นคะแนน TOEFL IELTS TOEIC SWU SET)
3. กรณีที่ไม่มีคะแนนใดๆ นิสิตสามารถสมัครสอบ SWU SET ( 500 บาท) ได้
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 62 (ก่อนเวลา 16.00 น.)
4. การจัดสอบ SWU SET มี 2 รอบ (สถานที่จัดสอบมีเฉพาะที่ประสานมิตรเท่านั้น)
คือ
- รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ลิ้งค์ ในการสมัครสอบ >> https://forms.gle/tQKJ2M2Ai2X4NDfX7
* จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 *
** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 12167 /02-2603934 **
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 22 กรกฎาคม 2562  ถึง   23 สิงหาคม 2562
Level2