Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563


ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 ทุน ให้แก่นิสิตในสังกัดทราบ ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารแนบและให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มีลายเซนต์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร ผ่านคณะต้นสังกัดไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว นางสาวเจนจิรา กลับแสง
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 กรกฎาคม 2562  ถึง   23 สิงหาคม 2562
Level2