Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
.
.
ทั้งนี้ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
และประชาชน ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดี
.
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โถงชั้น ๑ และลานหน้าอาคารนวัตกรรม :
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป
.
.
ฟรี!!! ให้บริการสธารณะทัตกรรม(ขูดหินปูน) โดยคณะทันตแพทย์
และกายภาพบำบัดแบบแผนไทย
.
.
**หมายเหตุ**
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองหรืแขุดเหลืองจิตอาสา
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
E-mail ผู้ส่งข่าว kitiyac@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 กรกฎาคม 2562  ถึง   26 กรกฎาคม 2562
Level2