Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562


-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ กับกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน ได้รับรู้และพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ครบทั้ง 9 ประการ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้นิสิตมีพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ หรือ จิตอาสา และกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร
3. กิจกรรมไหว้ครู
4. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

4 ส.ค. 62

11:30-
19:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
5 ส.ค. 62

06:00-
20:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
6 ส.ค. 62

06:00-
22:45

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
7 ส.ค. 62

06:00-
15:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
8 ส.ค. 62

05:30-
22:40

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 กรกฎาคม 2562  ถึง   9 สิงหาคม 2562
Level2