Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร แจ้งปิดทำการวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562


สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กำหนดจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานคณบดี ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี คณะฯจึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการ ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ส่งข่าว กันย์ชิสา รักษ์สมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว kunchisa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กรกฎาคม 2562  ถึง   15 กรกฎาคม 2562
Level2