Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 องครักษ์


เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 องครักษ์ ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ใช้งานมานาน หลายเครื่องใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักคอมพิวเตอร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 กรกฎาคม 2562  ถึง   31 กรกฎาคม 2562
Level2