Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการวันอาสาฬหูบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
กำหนดการ
07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน
พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
07.30 - 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราขการ บุคลากร นิสิตและนักเรียน พร้อมเพรียงกัน
08.00 - 08.15 น. ธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดสุวัฒน์บัณฑิตคุณ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว อำเภอสวนโมก จังหวัดอ่างทอง
08.15 - 08.45 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันอาษาฬหูบูชา
08.45 - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมงานร่วมใส่บาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป

ให้บริการขูดหิน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ แก่ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


การแต่งกาย
ขอเชิญขวนแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือชุดไทย ด้วยเสื้อสีขาวและผ้าซิ่น

12 ก.ค. 62

07:00-
12:00

พิเศษ: โครงการวันอาสาฬหูบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 12064-5


หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 25 มิถุนายน 2562  ถึง   12 กรกฎาคม 2562
Level2