Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6565 และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนั้นในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นายกรธวัช เชื้อลิ้นฟ้า
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบ ดังนี้

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว จุรีรัตน์ เมืองไชย
E-mail ผู้ส่งข่าว jureeratm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2562  ถึง   25 มิถุนายน 2562
Level2