Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ผลคะแนน SWU-SET นิสิตรหัส 61


"นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 61 สามารถรับทราบผลคะแนน SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ในระบบ Supreme ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตที่คะแนนไม่ขึ้นในระบบให้ติดต่อที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนที่โทรศัพท์ 02-260-3934 ภายใน วันที่ 28 มิ.ย. 2562"

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 มิถุนายน 2562  ถึง   28 มิถุนายน 2562
Level2