Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เรียกตัวผู้ได้ลำดับสำรองทำสัญญาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562


เรียกตัวผู้ได้ลำดับสำรองทำสัญญาจำหน่ายสินค้า ฯ ปี 2562

ตามไฟล์ที่แนบมา
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว mayurachats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 มิถุนายน 2562  ถึง   30 มิถุนายน 2562
Level2