Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว


ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบุคลากรส่วนกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนิสิต ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อามาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 มิถุนายน 2562  ถึง   14 มิถุนายน 2562
Level2