Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ซ่อมแซมห้องปฐมบริบท


แจ้งการซ่อมแซมห้องปฐมบริบท ทางส่วนพัฒนาฯ ฝากแจ้งมาว่า หลังวันที่ 15 ขอให้งดการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากจะมีการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฐมบริบท ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณวันที่ 20 กันยายน 2562 (ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ
ขอออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ภาณุมาศ พุกกลิ่น
E-mail ผู้ส่งข่าว panumasp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 มิถุนายน 2562  ถึง   20 กันยายน 2562
Level2