Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2561


นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะ เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2561 (นิสิตรหัส54-61) นิสิตลงทะเบียนได้ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย http://supreme.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้ายชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร 02 6495000 ต่อ 15614, 15662
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 มิถุนายน 2562  ถึง   12 มิถุนายน 2562
Level2