Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ผลพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหารริมน้ำ มศว ประสานมิตร


ตามที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหารริมน้ำ มศว ประสานมิตร ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร โดยการพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรอง ดังต่อไปนี้
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก จำนวน 2 ราย รายชื่อดังนี้
ลำดับที่ 1 นายจุลวัฒน์ เจตานนท์ จำหน่ายอาหารประเภทสเต็กหมู,ไก่,ปลา ฯลฯ
ลำดับที่ 2 นางสาวโยทกา เทพา จำหน่ายอาหารประเภทข้าวมันไก่ ฯลฯ
2. ผู้ได้ลำดับสำรอง จำนวน 1 ราย รายชื่อดังนี้
สำรองที่ 1 นางสาวรัญญา งามสง่า จำหน่ายอาหารประเภทข้าวยำไก่กรอบ ฯลฯ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อ ข้อ 1 ในลำดับที่ 1 และ 2 ให้มารายงานตัว ภายในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา พร้อมทั้งเตรียมเงินค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ และค่าอื่นๆ
ตามเงื่อนไขและรายการดังต่อไปนี้
1. กำหนดอายุสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ไม่เกิน 1 ปี
2. ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
2.1.1 ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่รายปี เป็นเงิน 33,280 บาท/ปี(สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กรณีสัญญาไม่ครบ 1 ปี ให้คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาสัญญาและปัดเศษเป็นหลักสิบ
2.1.2 ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่รายเดือน เป็นเงิน 3,270 บาท/เดือน(สามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
2.2 เงินประกันสัญญา เป็นเงิน 12,100 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
2.3 ค่าล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เป็นเงิน 8,000 บาท/เดือน (แปดพันบาทถ้วน)
3. ต้องชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา) อัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องพร้อมเข้าทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 และชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ ตามข้อ 2 ให้เรียบร้อยก่อนเข้าทำสัญญากับมหาวิทยาลัย
5. ให้เตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญา ดังต่อไปนี้
5.1 สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมรายปี 2 ฉบับ
5.2 สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่รายเดือน 2 ฉบับ
5.3 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5.5 รายการอาหารและราคาที่จัดจำหน่ายจริง 2 ฉบับ
5.6 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 2 ฉบับ
หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 5.1 ถึง 5.6 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อทุกฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามประกาศฉบับนี้ หรือหากผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวแล้ว แต่ไม่มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัยในเวลาที่กำหนด หรือผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เข้าดำเนินการประกอบกิจการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวได้สละสิทธิในการได้รับคัดเลือกและไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากมหาวิทยาลัย
ข้อมูลการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 649 – 5000 ต่อ 15993, 15994 หรือ
02 – 260 – 0139 ติดต่อในวันและเวลาทำการเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Web Site ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://pm.oop.swu.ac.th

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 พฤษภาคม 2562  ถึง   30 มิถุนายน 2562
Level2