Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

"ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย"


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15550

19 มิ.ย. 62

08:30-
12:00

สัมมนา: สัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "ผ่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการรับมือด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคนไทย"
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15550

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2562  ถึง   19 มิถุนายน 2562
Level2