Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ขอแจ้งปิดปรับปรุงหอจดหมายเหตุ (ชั่วคราว)


ด้วยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอแจ้งปิดบริหารหอจดหมายเหตุ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

หน่วยงาน ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์
ผู้ส่งข่าว นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
E-mail ผู้ส่งข่าว kitiyac@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 พฤษภาคม 2562  ถึง   31 กรกฎาคม 2562
Level2