Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ณ โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
.
และเชิญร่วมฟังเทศนา.. . โดย พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กลฺยาโน
ทั้งนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยแก่ผู้ร่วมงานฟรี

**การแต่งกาย
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และแขกผู้มีเกียรติ
ผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวและผ้าซิ่น
ผู้ชายแต่งกายเสื้อสีขาว

17 พ.ค. 62

07:00

พิเศษ: ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15651

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2562  ถึง   17 พฤษภาคม 2562
Level2