Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง


[เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง] ศูนย์บริหารกิจการหอพัก เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. [ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2562  ถึง   30 มิถุนายน 2562
Level2