Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่


ด้วยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ทดแทนระบบสารบรรณฯ เดิม ซึ่งในระบบสารบรรณฯ ใหม่ มีระบบหนังสือเวียนครอบคลุมอยู่ด้วย และคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นส่วนงานกลางดูแลด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดูแลระบบสารบรรณฯ และระบบหนังสือเวียนในปัจจุบัน จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เดิม
http://10.1.121.2/docflow/
สำนักคอมพิวเตอร์ จะปิดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เดิม อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และเตรียมส่งมอบข้อมูลคืนให้กับส่วนบริหารงานกลางต่อไป

2. ระบบหนังสือเวียน
http://ccapp.swu.ac.th/docflow/
สำนักคอมพิวเตอร์จะเปิดให้บริการเฉพาะการสืบค้นข้อมูลหนังสือเวียนย้อนหลัง ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่
- ระบบสารบรรณฯ และระบบหนังสือเวียนใหม่ ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี โทร. 12741
- ระบบสารบรรณฯ เดิม ติดต่อได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17967
- ระบบหนังสือเวียนเดิม ติดต่อได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17977

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 พฤษภาคม 2562  ถึง   1 มิถุนายน 2562
Level2