Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี


เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ให้กับผู้รับบริการ ต้องอาศัยความร่วมมือและปัจจัยนำเข้าที่ดีจากหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือเป็นสำคัญ เพื่อร่วมสร้างผลผลิตการบริการที่ดี สำนักงานอธิการบดีจึงได้จัดกิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย
ชั้น 14 อาคารเรียนรวม Learning Tower

23 พ.ค. 62

08:30-
16:30

สัมมนา: กิจกรรมโครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 14 อาคารเรียนรวม Learning Tower
 12625

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ส่งข่าว ปภัสสร
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 พฤษภาคม 2562  ถึง   24 พฤษภาคม 2562
Level2