Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน


คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน 2562
สามารถดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบ

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 พฤษภาคม 2562  ถึง   29 พฤษภาคม 2562
Level2