Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญชมนิทรรศการ "70ปี ศรีสง่ามหานคร"


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ขอเชิญชมนิทรรศการ "70ปี ศรีสง่ามหานคร"
.
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
.
.
ภายในงานมีการจัดแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาทิ ภาพอาคารสถานที่ ภาพบุคคลสำคัญ
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยถือเป็นเกียรติยศ
และมรดกอันมีค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ เกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

29 เม.ย. 62

08:30

นิทรรศการ: ขอเชิญชมนิทรรศการ "70ปี ศรีสง่ามหานคร"
หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
E-mail ผู้ส่งข่าว kitiyac@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 25 เมษายน 2562  ถึง   31 พฤษภาคม 2562
Level2