Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

4+BAs National Conference 2019


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
4+BAs National Conference 2019 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Age in Sustainable Business”
โดยมีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 ก.ค. 62

08:00-
17:00

ประชุม: New Age in Sustainable Business
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 021691017

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว 4bascon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 เมษายน 2562  ถึง   5 กรกฎาคม 2562
Level2