Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การคัดเลือกผู้ให้บริการเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 2562


การคัดเลือกผู้ให้บริการเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 2562
(รายละเอียดดังตามไฟล์แนบมา)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว mayurachats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 เมษายน 2562  ถึง   30 เมษายน 2562
Level2