Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบัน AIT


ASIAN Institute of Technology (AIT) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท และปริญญาเอก

*คุณสมบัติตามรายละเอียดแนบ*
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 28 มีนาคม 2562  ถึง   15 กรกฎาคม 2562
Level2