Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA


ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ "Writing SAR Workshops" สำหรับหลักสูตรที่เลือกเกณฑ์ AUN-QA ทุกหลักสูตร และต้องผ่านการอบรม Workshops 1,2 ทุกรุ่น ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

23 เม.ย. 62

08:30-
16:30

บรรยาย: กิจกรรม การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ "Writing SAR Workshops"
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีสท์ สุขุมวิท 20 กทม.
 12628

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ส่งข่าว ปภัสสร
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 เมษายน 2562  ถึง   24 เมษายน 2562
Level2