Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)


ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยาย ซึ่งจะจัดอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 (2 วัน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อผู้เข้าร่วมอบรม 1 ท่าน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมครบจํานวน รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายหัสดินทร์ สอนปะละ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11029 , 0 2259 5511 หรือ นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ โทร. 086 399 9842
สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญ รายละเอียดโครงการและใบสมัคร ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1JgyUtIwxzbmCzfmXFUBYBBqqzxKhe_DF?usp=sharing

1 มิ.ย. 62

08:30-
16:30

บรรยาย: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 11029
2 มิ.ย. 62

08:30-
16:30

บรรยาย: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 11029

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 22 มีนาคม 2562  ถึง   2 มิถุนายน 2562
Level2