Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

11 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์" เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

*** หมายเหตุ : ขอเชิญชวนท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายดอก สีสันสดใสเข้าร่วมงาน
---------------------------------
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 17978

11 เม.ย. 62

10:00-
13:00

พิเศษ: สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"
บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 1-7978

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 มีนาคม 2562  ถึง   11 เมษายน 2562
Level2