Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์


ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์มีความประสงค์ขอสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการและปรับปรุงการทำงานของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562โดยสามารถร่วมประเมินความพึงพอใจดังกล่าว ผ่านทาง https://goo.gl/2iESxX หรือด้วยวิธีการสแกน QR code ด้านล่าง ทั้งนี้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นายดนัย มณฑาทิพย์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทร. 15076
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 มีนาคม 2562  ถึง   20 มีนาคม 2562
Level2