Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)


มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.45 - 14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อเพิ่มคุณภาพสัญญาณ และขยายพื้นที่การให้บริการ WiFi ให้ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทำให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบสื่อสารข้อมูลไร้สา (Wireless Lan) ได้อย่างมีคุณภาพ

18 ก.พ. 62

12:45-
14:00

MOU: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 17978

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 24 มกราคม 2562  ถึง   18 กุมภาพันธ์ 2562
Level2