Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ


สกอ. เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเบลเยียม และประเทศเยอรมนี
เป็นระยะเวลา 2-6 เดือน โดย สกอ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามลิงค์แนบ
ส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 มกราคม 2562  ถึง   25 มีนาคม 2562
Level2