Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน


กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน โดยคุณคณาธิป สุนทรรักษ์ หรือครูลูกกอล์ฟ พิธีกรรายการ English Room และเจ้าของสถาบัน ภาษา Angkriz ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 – 13.30 น. เริ่มกิจกรรม 13.31 - 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

13 ก.พ. 62

12:30-
16:00

บรรยาย: กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน โดยครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว นิลาวัลย์ บัวงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว nilawan.b1990@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 15 มกราคม 2562  ถึง   13 กุมภาพันธ์ 2562
Level2