Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 16 มกราคม 2562 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ปิดทำการชั่วคราว


ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ" ในวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันปิดทำการชั่วคราว ในวันที่ 16 มกราคม 2562
- หากต้องการติดต่อประสานงานเป็นกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ น.ส. ณุกานดา ชุตินาทชัยเดช โทร. 11480 ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
- วันเปิดทำการตามปกติ ในวันที่ 21 มกราคม 2562

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นันทพร บุ้งเที่ยง
E-mail ผู้ส่งข่าว nanthaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 มกราคม 2562  ถึง   19 มกราคม 2562
Level2