Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดให้สอบปลายภาค ประจำภาคปลาย (2/2561) ระหว่างวันที่ 6–21 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันพืชมงคล ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบปลายภาคดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดการสอบปลายภาคใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 มกราคม 2562  ถึง   31 พฤษภาคม 2562
Level2