Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต มศว รุ่นที่ 2


ตามที่ส่วนกิจการนิสิต ได้เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว นั้น จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ขอให้นิสิตผู้มีรายชื่อไปลงชื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิธิ์และจะเรียกรายชื่อที่ลงทะเบียนสมัครในลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรมแทน

สถานที่ติดต่อเพื่อลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 มกราคม 2562  ถึง   11 มกราคม 2562
Level2