Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สมัครสอบ SWU-SET เพื่อยื่น Exemption SWU122 ปีการศึกษา 2/2561


ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
จัดสอบ SWU-SET เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิต มศว ที่ต้องการขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชา SWU 122 ในภาคเรียน 2/2561
(พิเศษ!! ค่าสมัครสอบ 500 บาท สำหรับนิสิต มศว เท่านั้น)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 มกราคม 2562  ถึง   16 มกราคม 2562
Level2