Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13


ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand

📅 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

✍ทุกท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ส่งบทคัดย่อ และ/หรือ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

ผ่านเว็บไซต์ bct13.science.swu.ac.th หรือ QR code

ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

💐หมายเหตุ การส่งบทความวิจัยฉบับเต็มจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ฉบับเสริม (Supplement) ซึ่งเป็น วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมเป็น keynote speakers 2 ท่านคือ

1. ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

2. ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

14 มิ.ย. 62

08:30-
16:30

ประชุม: งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักสื่อสารองค์กร)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 ธันวาคม 2561  ถึง   15 มิถุนายน 2562
Level2