Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
เป็นรูปแบบการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานแบบ
บรรยาย (Oral Presentation) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 มิ.ย. 62

ทั้งวัน

ประชุม: ประชุมวิชาการ SMARTS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 มิ.ย. 62

ทั้งวัน

ประชุม: ประชุมวิชาการ SMARTS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 ธันวาคม 2561  ถึง   22 มิถุนายน 2562
Level2