Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

SCIENCE RESEARCH CONFERENCE


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "SCIENCE RESEARCH CONFERENCE" ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม http://src11.science.swu.ac.th หรืออีเมล์ src11swu@g.swu.ac.th

23 พ.ค. 62

08:30-
16:30

ประชุม: ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "SCIENCE RESEARCH CONFERENCE"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักสื่อสารองค์กร)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 ธันวาคม 2561  ถึง   24 พฤษภาคม 2562
Level2