Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน


คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชน
หัวข้อ 1. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความตึงเครียดด้วยเทคนิค "สวีดิช"
วิทยากรโดย ผศ.ดร. รัตติยา จินเดหวา
- รู้จักที่มาของความตึงเครียดในกล้ามเนื้อ
- เข้าใจวิธีการจัดการความตึงเครียดในร่างกาย
- ฝึกปฏิบัติการผ่อนคลายและลดความตึงเครียดด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพจากวิทยากรที่มีประสบการณ์
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
https://goo.gl/forms/4CurcCfodxOkQskA3

หัวข้อ 2. การเลือกใช้ความร้อนความเย็นเบื้องต้นกับอาการข้อซ้น ข้อแพลง วิทยากรโดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
- รู้จักอาการข้ออักเสบอย่างถูกต้อง
- เข่้าใจกลไกของความร้อน ความเย็น กับการรักษาทางกายภาพบำบัด
- ฝึกปฏิบัติการรักษาด้วยความร้อน ความเย็น เพื่อรักษากล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อด้วยตนเอง
ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
https://goo.gl/forms/NSrX5FyJFGcL4wyK2
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 ธันวาคม 2561  ถึง   19 ธันวาคม 2561
Level2