Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561


ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

20 ธ.ค. 61

09:00-
16:30

พิเศษ: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 26 พฤศจิกายน 2561  ถึง   20 ธันวาคม 2561
Level2