Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561


นิสิตยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 61 - 11 ม.ค. 62 นิสิตขอคำร้องได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น1
โทร 02 6495000 ต่อ15614, 15662 หรือ 02 649 5720

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 พฤศจิกายน 2561  ถึง   11 มกราคม 2562
Level2