Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 นั้น บัดนี้ ระยะเวลาประกาศรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 58 ราย ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะใช้วิธีพิจารณาคัดเลือกโดยการจับฉลากเท่านั้น โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีสิทธิในการจับฉลาก ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 ผู้สมัครที่มีหลักฐานการรับสมัครครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น ในกรณีหากหลักฐานการรับสมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิจับฉลาก
1.2 ผู้สมัครจะต้องจับคิวจับฉลากลำดับที่ก่อน เพื่อเรียงลำดับผู้สมัครในการจับฉลาก
1.3 มหาวิทยาลัยจะให้ผู้สมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนจับฉลาก โดยจะมีผู้ได้รับสิทธิจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก จำนวน 6 คน และมีผู้ได้ลำดับสำรอง จำนวน 12 คน ผู้ที่ได้ลำดับสำรองจะได้รับสิทธิต่อเมื่อผู้ได้รับสิทธิรายใดรายหนึ่งใน 6 คน หรือทั้งหมด ได้สละสิทธิหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับสิทธิสำรองตามลำดับ
1.4 เมื่อจับฉลาก ได้ผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 6 คน และได้ผู้ได้ลำดับสำรองจำนวน 12 คน ครบแล้ว มหาวิทยาลัยจะยุติการจับฉลากลงทันที
2. วันพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกตามวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนดในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. รายชื่อผู้สมัครคัดเลือก ดังเอกสารแนบ
4. ข้อสงวนสิทธิ
มหาวิทยาลัยทรงสิทธิขาดในการพิจารณาคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และให้ถือว่าการพิจารณาและการตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด
5. ผู้ได้สิทธิ จำนวน 6 ราย จะต้องชำระค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ
ขอให้ผู้สมัครมารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยวิธีการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้ หากผู้สมัครไม่มาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทันที และไม่อาจเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากมหาวิทยาลัยได้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 พฤศจิกายน 2561  ถึง   31 ธันวาคม 2561
Level2