Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา นายฐิติวัชร อุบลธรรม


ด้วยนายจิระศักดิ์ อุบลธรรม บิดาของนายฐิติวัชร อุบลธรรม สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ
ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

1. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น.
2. กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
โดยมีรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เวลา 13.30 น. โดยมีรถให้บริการดังนี้
รถตู้ ทะเบียน ฮว - 5185 (10 ที่นั่ง)

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น. มีรถบัส ทะเบียน 41-6164 จำนวน 1 คัน รถออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เวลา 15.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ กรณีมีผู้ประสงค์ร่วมสวดพระอภิธรรมศพหรือร่วมงานฌาปนกิจศพ กรุณาโทรแจ้งคุณพิมพ์ชนก พัฒนราชได้ที่ 15937 และ 11500
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นันทพร บุ้งเที่ยง
E-mail ผู้ส่งข่าว nanthaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 พฤศจิกายน 2561  ถึง   11 พฤศจิกายน 2561
Level2