Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์, ลานเล่นล้อ และ ลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เพื่อให้ประชาคม มศว นิสิต และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และขอเชิญชวนบุคลากร และ/หรือ นิสิต เข้าร่วมประกวด “นางฟ้าจำแลง จรัสแสงศรีนครินทร์”

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด และ กำหนดการ ตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นางสาวสโรชา เมฆอรุณ โทร. 12065
นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์ โทร. 12058

22 พ.ย. 61

16:00-
22:00

พิเศษ: โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา
ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์, ลานเล่นล้อ และ ลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 12065

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 พฤศจิกายน 2561  ถึง   22 พฤศจิกายน 2561
Level2