Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561


กำหนดให้นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1. นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
2. นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561 และนำไปชำระค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 พฤศจิกายน 2561  ถึง   14 มกราคม 2562
Level2